Regulamin serwisu

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu BWM Electronics oraz zlecania oraz przeprowadzania napraw przez Usługodawcę.
 2. Właścicielem Serwisu jest Władysław Markowicz, prowadzący działalność pod firmą BWM Electronics Władysław Markowicz, ul. Energetyczna 3, 05-500 Piaseczno, NIP: 951 137 69 98, adres e-mail: [email protected].
 3. W celu korzystania z Usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 4. Serwis świadczy usługi związane z umożliwieniem zlecenia wyceny i zlecenia naprawy sprzętu elektronicznego (RTV i AGD) oraz napraw gwarancyjnych dla wybranych kategorii produktów marek LG, Panasonic, Technics, Samsung.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis on-line funkcjonujący pod adresem bwm-electronics.pl;
  2. Usługodawca – Władysław Markowicz, prowadzący działalność pod firmą BWM Electronics Władysław Markowicz, ul. Energetyczna 3, 05-500 Piaseczno, NIP: 951 137 69 98, adres e-mail: [email protected],
  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem bwm-electronics.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie;
  5. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonywać czynności prawnych z wykorzystaniem Serwisu. Klientem może być zarówno przedsiębiorca jak i Konsument;
  6. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Użytkownicy i Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], przez czat dostępny na Stronie internetowej i w Serwisu oraz pod numerem telefonu: +48 (22) 644 80 66.

§2.
Usługi świadczone poprzez Serwis

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi związane z naprawą urządzeń elektronicznych na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 3. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz w wycenie indywidualnej przesyłanej do Klienta po dokonaniu wyceny naprawy.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. zamówienie wyceny naprawy,
  2. formularz kontaktowy.

§3.
Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. By móc korzystać z Serwisu Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge – w najnowszych wersjach);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Serwisu do działania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z ich celem,
  2. sprawdzenia czy spełnia wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usługi,
  3. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług,
  4. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  5. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów,
  6. niedziałania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 7. Dokonywanie działań w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Klienta mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Klienta lub posiadające stosowne uprawnienie.
 8. Osoba upoważniona do reprezentacji Klienta jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Użytkownika czynności określonych w niniejszym regulaminie.
 9. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem konta Klienta lub zawiesić funkcjonowanie konta Klienta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Klienta, następcy prawni Klienta lub jego opiekunowie prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 11. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
 12. funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
 13. kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
 14. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.

§ 4.
Świadczenie usług serwisowych i naprawczych
– przekazywanie sprzętu do siedziby Usługodawcy

 1. Usługi serwisowe i naprawcze są wykonywane na podstawie zlecenia składanego przez Klienta, w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może złożyć zlecenie serwisowe w następujący sposób:
  1. osobiście w siedzibie Usługodawcy pod adresem Energetyczna 3, 05-500 Piaseczno,
  2. przy pomocy formularza internetowego, dostępnego pod linkiem: bwm-electronics.pl/zlecenie-naprawy/,
  3. za pomocą wiadomości e-mail, poprzez wysłanie wiadomości na adres skrzynki elektronicznej: [email protected],
  4. telefonicznie pod numerem +48 (22) 644 80 66.
 3. Klient, który złożył zlecenie, powinien dostarczyć do Usługodawcy sprzęt będący przedmiotem zlecenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia w którym złożył zlecenie. Klient może dostarczyć sprzęt do Usługodawcy w następujący sposób:
  1. osobiście,
  2. poprzez zlecenie transportu, na warunkach określonych w § 6.
 4. W przypadku dostarczenia sprzętu w sposób określony w ust. 3 lit. a, po zarejestrowaniu zlecenia Klientowi wydawane jest pokwitowanie.
 5. Dostarczenie sprzętu, w sposób określony w ust. 3 lit. b, może zostać przeprowadzone w następujący sposób:
  1. jeżeli sprzęt znajduje się w odległości 50 km do siedziby Usługodawcy, to Usługodawca może sam odebrać sprzęt,
  2. jeżeli sprzęt znajduje się w odległości większej niż wskazana w lit. a, transport sprzętu odbywa się przy wykorzystaniu usług kurierskich.
 6. W przypadku transportu sprzętu w sposób określony w ust. 5 lit. a, pokwitowanie zostaje przekazane Klientowi w chwili odbioru sprzętu.
 7. W przypadku transportu sprzętu w sposób określony w ust. 5 lit. b, Klientowi nie jest wydawane pokwitowanie. Odbiór serwisowanego sprzętu, w takim przypadku, może odbyć się wyłącznie za uprzednim przedstawieniem dowodu potwierdzającego tożsamość Klienta.
 8. Pokwitowanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej następujące informacje:
  1. dane Usługodawcy,
  2. dane Klienta,
  3. model sprzętu,
  4. numer fabryczny sprzętu,
  5. datę przyjęcia sprzętu,
  6. opis usterki,
  7. numer zlecenia.
 9. Po dostarczenie sprzętu do siedziby Usługodawcy, przeprowadzane są wstępne badania diagnostyczne sprzętu oraz wyceniany jest zakres prac naprawczych lub serwisowych, które powinny w związku z sprzętem zostać przeprowadzone.
 10. Wycena usług naprawczych i serwisowych jest przedstawiana Klientowi drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail, na wskazany przez Klienta adres elektronicznej skrzynki pocztowej, w terminie 3 dni od dokonania wyceny.
 11. Klient ma obowiązek ustosunkować się do przedstawionej przez Usługodawcę wyceny nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym została ona mu przedstawiona.
 12. Akceptacja wyceny jest równoznaczna z potwierdzeniem zlecenia naprawy lub serwisu. Po akceptacji wyceny Usługodawca przystępuje do działań naprawczych lub serwisowych.
 13. Brak akceptacji wyceny lub nieustosunkowanie się do przedstawionej wyceny w terminie określonym w ust. 11 jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego świadczenia usług przez Usługodawcę.
 14. W przypadku opisanym w ust. 13 Usługodawca nie przystępuje do działań serwisowych lub naprawczych oraz obciąża Klienta kosztami związanymi z diagnostyką, w wysokości od 50,00 do 200,00 zł w zależności od kategorii produktu. Klient jest obciążany ww. kosztami również, gdy diagnostyka wykazuje brak możliwości przeprowadzenia naprawy sprzętu.
 15. W przypadku opisanym w ust. 13 Klient jest zobowiązany do odebrania sprzętu od Usługodawcy na własny koszt w terminie 7 dni od poinformowania Usługodawcy o braku akceptacji wyceny lub od upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 11. Klient może zwrócić się do Usługodawcy o zwrot sprzętu przy pomocy usług transportowych. W takiej sytuacji Usługodawca zwraca Klientowi sprzęt w ww. sposób na jego koszt.
 16. W przypadku konieczności zakupienia części sprzętu niezbędnych do naprawy lub serwisowania sprzętu, Usługodawca informuje o tym niezwłocznie Klienta wraz z informacją o ich cenie. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na zakup części sprzętu, ich cena brutto będzie bezpośrednio dodana do wynagrodzenia należnego Usługodawcy za świadczone usługi.
 17. Czas trwania usługi, a w szczególności naprawy jest uzależniony od stanu sprzętu, stopnia jego uszkodzenia oraz dostępności niezbędnych części zamiennych lub materiałów do prawidłowego wykonania usługi. Usługodawca zobowiązuje się podjąć wszelkie działania zmierzające do jak najszybszej realizacji usługi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia akceptacji wyceny przez Klienta o której mowa w ust 12 niniejszego paragrafu.
 18. Za dzień zakończenia prac serwisowych, diagnostycznych lub naprawczych rozumie się dzień, w którym do Klienta została wysłana wiadomość e-mail o możliwości odbioru sprzętu lub w którym skontaktowano się z nim w tej sprawie w inny sposób.
 19. Klient jest zobowiązany do odebrania sprzętu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym został poinformowany o możliwości odbioru sprzętu. Po tym terminie Usługodawca zacznie naliczać opłatę magazynową w wysokości 5,00 zł za każdy dzień składowania sprzętu na terenie siedziby Usługodawcy. Powyższe stosuje się również w przypadku nieodebrania przez Klienta sprzętu w sytuacji opisanej w ust. 15.
 20. Klient może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o dostarczenie naprawionego lub serwisowanego sprzętu. W takim przypadku koszty transportu sprzętu ponosi Klient.
 21. Wydanie sprzętu Klientowi odbywa się za wcześniejszym okazaniem pokwitowania. Jeżeli Klient zgubił pokwitowanie, to sprzęt może zostać mu wydany wyłącznie za wcześniejszym potwierdzeniem jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 22. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu, Usługodawca może na życzenie klienta przeprowadzić utylizację sprzętu.
 23. Usługodawca przeprowadza również naprawy gwarancyjne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na warunkach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej sprzętu. Przedmiotowe rodzaje napraw są obsługiwane wyłącznie w stosunku do sprzętów następujących producentów: LG, Panasonic, Technics, Samsung, Gorenje, Hisense.

§ 5.
Świadczenie usług serwisowych i naprawczych
– naprawa w miejscu wskazanym przez Klienta

 1. Usługodawca świadczy również usługi naprawcze w miejscu wskazanym przez Klienta.
 2. Zlecenie wykonania prac naprawczych w miejscu wskazanym przez Klienta następuje poprzez zgłoszenie dokonane:
  1. osobiście w siedzibie Usługodawcy,
  2. przy pomocy formularza internetowego, dostępnego pod linkiem: bwm-electronics.pl/zlecenie-naprawy/,
  3. w formie elektronicznej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej: [email protected],
  4. telefoniczne pod numerem +48 (22) 644 80 66.
 3. W zgłoszeniu Klient określa rodzaj usterki oraz wskazuje na model sprzętu, który ma podlegać naprawie. W oparciu o informacje udzielone przez Klienta Usługodawca może przedstawić wstępną wycenę usług. Wycena ta ma jednak charakter orientacyjny i może ulec zmianie.
 4. Usługodawca ustala z klientem dzień, godzinę oraz miejsce w którym mają zostać przeprowadzone usługi naprawcze. Klient jest zobowiązany do stawienia się w ustalonym miejscu, w określonym dniu i o wskazanej godzinie. W przypadku braku stawiennictwa Klienta lub innej, wskazanej wcześniej przez niego osoby, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta opłatą w wysokości 100,00 zł tytułem pokrycia kosztów dojazdu.
 5. Klient ma obowiązek przygotować sprzęt, który został przez niego wskazany w zleceniu o którym mowa w ust. 2 w sposób gwarantujący do niego swobodny i bezpieczny dostęp dla Usługodawcy. W przypadku, kiedy zlecenie dotyczy sprzętu w zabudowie, wiszącego na uchwycie ściennym lub zainstalowanego w sposób inny niż przewidziany w instrukcji obsługi, Klient powinien o tym poinformować Usługodawcę na etapie zgłaszania zlecenia. Usługodawca ma prawo doliczyć dodatkowe koszty związane z ewentualnymi pracami instalatorskimi po uprzednim poinformowaniu Klienta lub odmówić wykonania demontażu i montażu sprzętu w ramach wykonywania usługi serwisowej, jeśli uzna, że konieczne do wykonania czynności nie wchodzą w zakres standardowo świadczonych usług.
 6. Przed przystąpieniem do działań naprawczych przeprowadzana jest diagnoza sprzętu, w następstwie której przedstawiana jest Klientowi wycena.
 7. W przypadku akceptacji wyceny Usługodawca przystępuje do wykonania usługi. W przypadku braku akceptacji wyceny lub braku możliwości naprawienia sprzętu Usługodawca nie przystępuje do wykonania usługi, a Klient zostaje obciążony opłatą w wysokości od 50,00 zł do 200,00 zł w zależności od kategorii produktu tytułem przeprowadzenia działań diagnostycznych.

§ 6.
Wysyłka sprzętu

 1. Usługodawca umożliwia wysyłkę sprzętu jak również jego odbiór przy wykorzystaniu usługi Door to Door. Poprzez usługę Door to Door należy rozumieć sposób realizacji naprawy sprzętu, który polega na przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do Usługodawcy.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zawartość przesyłki od momentu jej odebrania od Klienta lub od kuriera do momentu przekazania sprzętu Klientowi lub wydania go kurierowi.
 3. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia przesyłanego sprzętu. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu związane z jego nieprawidłowym zapakowaniem lub niewystarczającym zabezpieczeniem.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy o wszelkiego rodzaju uszczerbkach, uszkodzeniach oraz wadach sprzętu.
 5. W przypadku zaistnienia wad, które możliwe były do wykrycia dopiero po pewnym czasie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Usługodawcy.
 6. Wszystkie przesyłki Usługodawcy są ubezpieczone w zależności od wartości sprzętu.

§ 7.
Gwarancja i rękojmia

 1. Usługodawca udziela gwarancji na okres każdorazowo wskazany w karcie gwarancyjnej. Okres ten może wynosić od 1 do 12 miesięcy od dnia zakończenia naprawy. Gwarancja nie jest udzielna na usługi diagnostyczne oraz na wykonane czynności w ramach zleceń, w których Klient nie wyraził zgody na naprawę lub konserwację sprzętu.
 2. W okresie wskazanym w ust. 2 Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy sprzętu, na który została udzielona gwarancja.
 3. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek będących następstwem:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym termicznych i chemicznych,
  3. zalania sprzętu,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
  5. przechowywania, konserwacji lub składowania,
  6. uszkodzeń powstałych w trakcie transportu sprzętu z lub do Usługodawcy,
  7. zanieczyszczenia sprzętu,
  8. użycia do czyszczenia nieprzeznaczonych do tego celu środków chemicznych,
  9. czynników losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (w tym skutków pożaru, powodzi oraz przepięcia elektrycznego),
  10. uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
  11. innych rzeczy które zostały ujęte w opisie naprawy.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych związaną z procesem naprawy lub serwisowania sprzętu.
 5. Konsument może skorzystać również z rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Serwis wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w możliwie najszerszym możliwym zakresie.
 7. Konsument może w każdej chwili złożyć reklamację powołując się na swoje uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi.
 8. Reklamacja może być złożona w każdy sposób możliwy do utrwalenia, a w szczególności:
  1. ustnie w siedzibie Usługodawcy,
  2. pisemnie poprzez jej wysłanie na adres siedziby Usługodawcy,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 (22) 644 80 66,
  4. elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej: [email protected].
 9. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego sprzętu do Usługodawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, sprzęt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy Klient może od niej odstąpić́ bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować́ Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć́ na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować́ termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać́ informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż̇ w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się̨ na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

§ 9.
Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail.

§10.
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Serwisu.
 4. Tworzenie stron internetowych i Serwisu podobnych lub identycznych z Serwis, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Usługodawca ma prawo do wykorzystania logotypu i firmy Klienta w celu umieszczenia na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż Klient korzysta z Usług Usługodawcy. Klient wyraża na powyższe zgodę i udziela licencji w ww. zakresie. Usługodawca ma ponadto prawo do udzielania w powyższym celu dalszych licencji, np. portalom internetowym oraz mediom społecznościowym.

§ 11.
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z zawieraniem umów w Serwisie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Klienta i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem nieprowadzącym działalności gospodarczej jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług

– Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….

– Data zawarcia umowy……………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Nasza firma istnieje na rynku od 1991 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi możemy świadczyć profesjonalne usługi z zakresu napraw szeroko pojętej elektroniki.

Dane adresowe
Serwis RTV i AGD
Stacja Kontroli Pojazdów

Energetyczna 3
05-500 Piaseczno

Elektronika samochodowa

Puławska 31
05-500 Piaseczno