Regulamin naprawy

Definicje

Serwis – firma BWM Electronics Sp. Z o.o wykonująca usługę naprawy sprzętu dostarczonego przez Klienta, mająca swoją siedzibę przy ul. Energetycznej 3, 05-500 Piaseczno, posługująca się numerem NIP: 1231278339. Dane kontaktowe firmy:

Nr tel – 22 644 80 60

E-mail – [email protected]

Klient – osoba składająca Zlecenie osobiście lub drogą elektroniczną

Zlecenie – zamówienie usługi naprawy sprzętu złożone przez Klienta osobiście bądź drogą elektroniczną.

Przewoźnik – firma kurierska realizująca usługę Door to Door.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Potwierdzeniem przyjęcia przez Serwis zlecenia wykonania usługi jest wydanie pokwitowania, które należy zwrócić wystawcy przy odbiorze sprzętu. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy dowodem osobistym.
 2. Zlecenie, którego wartość naprawy nie przekracza 300 zł (samochody 500 zł), Serwis może wykonać bez wcześniejszej konsultacji z Klientem, jeśli ten przy składaniu Zlecenia nie zastrzegł otrzymania informacji o kosztach naprawy przed jej wykonaniem.
 3. W przypadku akceptacji wyceny, Serwis niezwłocznie podejmuje się naprawy dostarczonego sprzętu.
 4. W przypadku rezygnacji z naprawy, Serwis dokonuje zwrotu Sprzętu Klientowi poprzez wydanie go w Serwisie lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta. W takim przypadku koszt diagnozy oraz wyceny wynosi 50 zł.
 5. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi na otrzymaną wycenę w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia przekazania informacji Klientowi, uznawane jest za brak zgody na naprawę sprzętu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru urządzenia w siedzibie Serwisu.
 6. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż tych, z którymi został przyjęty.
 7. Czas trwania naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do jej dokonania. Termin ten nie może przekroczyć 90 dni roboczych, liczonych od dnia przyjęcia sprzętu do Serwisu.
 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze urządzenia po upływie 30 dni kalendarzowych od czasu zakończenia prac serwisowych, zostaje naliczona opłata za składowanie sprzętu wynosząca 5,00 zł za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni kalendarzowych od daty zakończenia prac serwisowych sprzęt ulega złomowaniu.
 9. Dzień zakończenia prac serwisowych to dzień, w którym Serwis wysyła Klientowi drogą elektroniczną informację o możliwości odbioru sprzętu.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów z urządzeń.

 

§2
Gwarancja

 1. Każdorazowo Serwis udziela gwarancji na naprawę. Jej termin jest uzależniony od wykonanej usługi i użytych części. Okres ten może wynosić od 1 do maksymalnie 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia usług serwisowych.
 2. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek będących następstwem:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym termicznych i chemicznych,
  3. zalania sprzętu,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub składowania,
  5. uszkodzeń powstałych w trakcie transportu Sprzętu z lub do Serwisu,
  6. zanieczyszczenia Sprzętu,
  7. użycia do czyszczenia nieprzeznaczonych do tego celu środków chemicznych,
  8. czynników losowych niezależnych od sposobu eksploatacji (w tym skutków pożaru, powodzi oraz przepięcia elektrycznego,
  9. uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
  10. innych rzeczy które zostały ujęte w opisie naprawy.

 

§3
Wysyłka

 1. Serwis umożliwia wysyłkę Sprzętu jak również jego odbiór przy wykorzystaniu usługi Door to Door. Serwis korzysta w tym zakresie z usług Przewoźnika.
 2. W przypadku skorzystania z usługi Door to Door, Klient zobowiązany jest do zapakowania przesyłki w sposób odpowiednio zabezpieczający ją przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w trakcie transportu.
 3. Wszystkie przesyłki Serwisu są ubezpieczone w zależności od wartości sprzętu.
 4. Otrzymanie przez Serwis sprzętu niewłaściwe zabezpieczonego w trakcie transportu lub z oznakami naruszenia opakowania przesyłki zostanie potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem stanu przesyłki, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. Uszkodzenie opakowania przesyłki, jej naruszenie lub zniszczenie należy ujawnić w protokole sporządzanym i podpisanym w obecności Kuriera niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 6. Jeżeli po wydaniu przesyłki zostanie wykryty ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, stan przesyłki podlega protokolarnemu ustaleniu (protokół stanu przesyłki) obejmującemu w szczególności: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę i godzinę doręczenia.
 7. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania ponosi Kurier.

 

§4
Ochrona danych osobowych

 1. BWM Electronics Sp. z o.o zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWM Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Energetycznej 3.
   1. E-mail: [email protected]
   2. Nr tel.: 22 644 80 66;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi serwisowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naprawy, udzielonej gwarancji oraz dwóch lat po utracie gwarancji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania usługi serwisowej;

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu z momentem jego podpisania, potwierdzenia w panelu Zgłoś naprawę na stronie internetowej lub oddaniem sprzętu do naprawy.
 4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Serwis nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.